• آ
  • آ
  • آ

چهارمین کارگاه کتابت قرآن کریم

دوشنبه 25 آذر 98

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم چهارمین کارگاه کتابت قرآن و همچنین کارگاه آموزش خط نسخ را در تاریخ هفتم آذرماه 98 برگزار نمود.
این رویداد از ساعت 9:30 الی 15 در محل حسینیه الزهراء(س) با حضور اساتید و مدرسان دارالکتابه و هنرمندان منتخب از سراسر کشور انجام پذیرفت.
ارائه حزب های کتابت شده توسط کاتبان و بررسی و نظارت بر کتابت ها توسط اساتید و مدرسان، برنامه ای بود که در کارگاه کتابت پیگیری شد.
کارگاه آموزشی خط نسخ نیزهمانند کارگاه های گذشته با تعلیم مدرسان ارجمند به هنرمندان جوان و مستعد سپری گردید.

کلیک کنید.