• آ
  • آ
  • آ

گزارشی ازآیین رونمایی قرآن کریم به خط استاد محمد علی قربانی

دوشنبه 3 مهر 96

تعدادی از اساتید و کاتبان شاخص در مجموعه دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم از سال 1393 کتابت کلام الهی را آغاز نمودهاند و استاد محمد علی قربانی، نگارش نخستین مصحف را بر اساس شیوه مرکز(کم علامت) به پایان رساند. این مصحف شریف پس از طی مراحل تصحیح، طراحی آرایه ها، آماده سازی و چاپ در بیست و هشتمین روز از شهریورماه 96 رونمایی گردید. (ذکر این نکته لازم است که در طی مراحل آماده سازی و انتشار این اثر که زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داد، چهار کتابت دیگر نیز به انتها رسید) در مراسم رونمایی از این مصحف شریف استاد قلیچ خانی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر خوشنویسی)، استاد سیف(کارشناس برجسته علوم قرآنی و محقق مرکز طبع و نشر)، استاد عبدالرضایی(استاد ارشد دارالکتابه)، جناب آقای سرابی( قائم مقام محترم مرکز) و استاد قربانی (کاتب قرآن کریم و از اساتید دارالکتابه) به ایراد سخن پرداختند. فصل مشترک سخنان اساتید در این مراسم، اهمیت در نظر گرفتن مولفه ها و عناصر خوانایی در عین رعایت نصابهای هنری خوشنویسی در کتابت قرآن بود که به اذعان سخنرانان، کتابت استاد قربانی قدم مهم و موثری در این جهت به شمار می آید. و ناگفته پیداست که این مسیر باید توسط کاتبان قرآن بصورت مکرر پیموده شود تا هنر کتابت قرآن کریم به شکوه و عظمتی در خور جایگاه و مرتبت کلام الهی دست پیدا کند. در بخش پایانی این مراسم ضمن رونمایی اثر، از کاتب محترم و افرادی که در این کار ارزشمند متقبل زحمات فراوان شدند تقدیر به عمل آمد.